KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ DAİR AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10.maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma ve açık rıza metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak, kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmakta veri sorumlusu “Dent Lotus Tr Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, ırk ve etnik köken, sağlık bilgileri, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, genetik veri), Klinik tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına, idari makamlara, kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma ve açık rıza metninin hangi amaçla işleneceği başlığında yazılan sebepler ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, tarafınızca doldurulan formlardan, web sitemizden doldurduğunuz formlardan, telefon görüşmenizden, kliniğimizde yapılan kamera çekimlerinden ve güvenlik amaçlı kurulan güvenlik kameralarımızdan işlenebilmektedir. Hukuki sebeplerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2), (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle ilgili KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız ve Başvuru Yöntemi

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi “dentlotustr@gmail.com” e-mail adresinden kliniğimize iletmeniz durumunda kliniğimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, tarafımızın “Pınarbaşı Mah. Üniversite Cad. B Blok No: 112B/1 07070 Konyaaltı/ANTALYA” adresine yazılı olarak veya “dentlotustr@gmail.com” e-mail adresimize iletebilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz. 01 /01 /2022